Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Her kan du no lese innkomne innspel.

Dersom du ynskjer det kan du lese grunnlagsdokumenta før du sender inn ditt innspel:

58 proposals

Miljøterapeutane ved Kvåle: Til det beste for borna å ikkje bygge stort på Kvåle
Innspel frå Gunnar Lotsberg
Barneskole på Trudvang
Ope brev til kommunedirektøren frå ein tilflyttar.
Innspel frå eigargruppe Ingahaugen
Plassering av ny barneskule på Trudvang
Kvifor er Fosshagen tilsidesett?
Høyringsinnspel til ny barneskule i Sogndal sentrum
Er det faglege grunnlaget for å vurdere plassering av ny barneskule i Sogndal godt nok?
Innspel frå Sogndal Idrettslag
Høyringsuttale frå Utdanningsforbundet ved Trudvang skule
Trudvang skule treng Fjøra og Fjøra treng Trudvang skule
Innspill - fagforbundet trudvang
Arealrekneskap Kvåle
Fosshaugane Campus sitt ansvar som motor i Sogn
Trudvang skule må bestå
Innspel frå Vegard Vereide – Guridalsbygget som avlastningsskule
Utbetre Trolladalen for mjuke trafikantar
Ny barneskule i Sogndal
Ønskjeliste for borna
Grunntilhøva må inkluderast i kostnadsutrekningane
Skissestudie Trudvang, innspel frå Stiv Kuling Arkitekter og arkitektkontoret 4B
Storleik på parkeringsanlegg ved Kvåle
Bussparkering ved Ingafossen
Innspel frå Sogn Brann og Redning
Arealrekneskap Trudvang
Om demokrati og politikk og sånn - eit dritkjedeleg, men naudsynt innlegg kring plassering av barneskule i Sogndal
Uttale frå Sogndal eldreråd
Kvåle eller Trudvang.
Uttale frå klubben på Trudvang
Fagfornyinga og skulebygg
Innspel frå Trudvang FAU
Testforslag test demo
Vurderingsgrunnlag for ny skule
Uttale plassering ny skule Sogndal sentrum frå Utdanningsforbundet Sogndal
Innspel via e-post frå Tom Dybwad
Heilskapleg framtidsretta løysing på Trudvang
Bussparkering ved Ingafossen
Innspel via e-post frå Sogndal idrettsråd
Storleik på parkeringsanlegg ved Kvåle
Bustader for demente på taket til Amfi?
Uttale frå Kulturrådet
ELEVEN - LÆRAREN - SKULEN - BYGDA Ei uttale frå tillitvald og klubbmedlemmer i Utdanningsforbundet på Kvåle skule.
Sentrumskule på Trudvang
Kostnader ved dei ulike alternativa
Styrke og vitalitet i Utfordrarbygda
Me treng sentrumsskulen
Barna sitt beste må takast hensyn til
Score på Eple, Pære og Appelsin – Pære er best i test (uansett?)
Fremtiden i sentrum
Levande sentrum for bygd og barn
Uttale frå Sogndal ungdomsråd
Samspel med arealplanar, plassering som gjer at flest mogleg kan gå eller sykle
Høyringssvar frå FAU ved Kvåle skule
Eg sler eit slag for Trudvang
Trudvang- best for barna og bygda.
Uttale frå råd for menneske med nedsett funksjonsevne
Uttale frå aktivitets- og friluftsrådet
See all withdrawn proposals

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share