Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

The following element is a map which presents the items on this page as map points. The element can be used with a screen reader but it may be hard to understand.

Skip map

Takk for at alle innsende hjartesaker! Informasjon om offentleg ettersyn av arealplanen ligg op utfordrarbygda.no/arealplan. På denne sida kan du også sende inn merknad.

172 proposals

Parkerings"hus"
Pukkverk og jorddeponi
Heilårsopen Goroveg
Toppturhytte i Fjærland
Gnr 23, bnr 13, Kvåle. Jordvern
Byggeskikk med estetiske kvalitetar
Endring av arealføremål på 161- 2, Hôla, og 161 -1, Stølen, i tråd med dagens bruk
Naust og rettar i Stølaholmen
Stølaholmen i Fjærland- bevaring og aktiv bruk
Betre møteplassar/aktivitetspunkt ved ferjekaien i Kaupanger
Utviding og utvikling Sæle Sag
Sykkelveg Sogndal/hafslo Årøy
Fjærland: Hytter Tverrdalen
Bustadfelt Bjørk Nord
Vern av matjord og grøntområde
Areal til Trudvang skule og næranlegg nytta av skulen (Forslagsstillar: FAU Trudvang skule)
Solsida solcellepark
Fjærland: Bustadtomter Fjærlandsfjorden
Ungdomshus og åpen barnehage
LNF II spreid bustadbygging
Innspel frå Amlabukti Grendalag
Liten kunstisbane i Sogndal
Fjærland: Bustadtomter Possen
Bustader og utbyggingsstruktur i Balestrand
Gatelys RV5 avsøla - senteret
Restaurer våtmarker i Kaupanger: oppleving og biomangfald
Hekkeplassar for fuglar
81/101 - Fimreite
Moglegheitsstudie for Leikanger
Moglegheitsstudie for Sogndal
Hengebru ved rv5
Treningsområde Snøskuter
Fjærland //Stort behov for bustadtomter og bustadutvikling//
Svartelista artar spreier seg
Leikanger - Nytt bustadfelt - Kleppavegen 1
Omregulering del av eigendom gnr/bnr. 23/14 Avsølevegen frå LNF til næring
Fjærland: Bustadtomt Sandaneset
Reguleringsplan
Snarveg for alle
Innspel frå FAU Furuli barnehage: Bruk av arealet bak Furuli barnehage.
Områdeplan for Navarsete og Nestangen
Fjærland: Hytter Nesabonden
Bjørk Kaupanger - Bustadareal
Gatelys RV5 avsøla - senteret
Vegnett for mjuke trafikantar i Sogndal sentrum (Forslagsstillar: FAU Trudvang skule)
Nye bustadfelt/tomter i Balestrand
Tomter i Leikanger
Kaupanger - Nytt Bustadfelt på Teigen
Endra arealformål 9/21 Sogndal
Gatelys på Kaupangerskogen
Reduser dørstokkmila- fleire gå/joggbare (ski-) løyper for mosjonistar på mjukt underlag
Bustadtomter på Olstad
Regulert Næringsareal og næringsbygg
Skileikområde i Hodlekve
Fjærland: Hytter Skeide
Trafikksikker ferdsel ved Brandehaugane parkeringsplass - Bro over Gunvordalselvi
Kaupanger - Nytt bustadfelt Skogavegen
Droppsone og parkering ved Skogly + gang og sykkelveg på Brekkeflaten (Forslagstiller: FAU ved Kaupanger skule)
Hjertesone (Forslagstillar: FAU Trudvang skule)
Innspel frå Gnr 48, bnr 1. i Sogndalsdalen
Badstue ved fjorden
Bustadtomter på Fretland
Gnr 23, bnr 13, Kvåle, Nysete
Plan for lyssetting i kommunen
Kaupanger - Nytt bustadfelt på Bjørk
Byggefelt Henjabakkan
Fjærland: Hytter Lyngsete
Innfartsparkering RV5 Fjærland vegkryss
Innspel til arealplan for Sogndal kommune
Arealplanen må ta omsyn til truga artar og naturtypar
Fjærland: Hytter Bergslid
Sykkelveg kaupanger/Sogndal
Gnr. 85, Bnr. 28 – Omdisponering av eigedom
Lys langs vegar
Kaupanger og Amlabukti – ein fruktbar tettstad også i framtida
Fjærland: Bustadtomter Bøyavegen
Musikkbinge i kvar bygd
Mjuke trafikantar i Kaupanger
Eit godt bumiljø på Kjørnes - innbyggjarinnspel frå Kjørnes Vel
Vidareutvikling av Kjørnes Camping
Innspel bustadtomter Vikheim - Ormalseng
Sogndal frå fruktbygd til tettbygd. Kva no? (av Marte Lange Vik, HVL, og Kyrre Groven, Vestlandsforsking)
Utvida bruk av skytebana på Kleppa
Grustaket solcellepark
Ungdomshus i kvar bygd!
Sats på tomter i Fjærland
Biltrafikk langs Balestrandsvegen
Naturmangfald som berande prinsipp i arealplanen
Fosskamben, Hodlekve
FAU ved Kaupanger skule sine samla innspel
Innspel Ormalseng
Fjærland: Bustadtomter Holehaugen
Snarveg/Skuleveg frå Skahaug til Røysaleite
Trafikale tilhøve på viktige skulevegar (Forslagsstillar: FAU Trudvang skule)
Moglegheitsstudiet for Sogndal, Kaupanger, Leikanger og Hodlekve
50-sone og rundkøyringar på Rv 5 gjennom Kaupanger (forslagstillar: FAU ved Kaupanger skule)
Hestavoll i Sogndalsdalen - gnr. 47 bnr. 4 - endring frå mindre LNF areal til hytteområde
Fjærland: Bustadtomt Inngjerdsla
Omdisponering av eit mindre areal på gnr. 2 bnr. 6
Tur og sykkelveg
Results per page:
100
See all withdrawn proposals

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share