Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

The following element is a map which presents the items on this page as map points. The element can be used with a screen reader but it may be hard to understand.

Skip map

Takk for at alle innsende hjartesaker! Informasjon om offentleg ettersyn av arealplanen ligg op utfordrarbygda.no/arealplan. På denne sida kan du også sende inn merknad.

172 proposals

Sats på tomter i Fjærland
50-sone og rundkøyringar på Rv 5 gjennom Kaupanger (forslagstillar: FAU ved Kaupanger skule)
Kaupanger og Amlabukti – ein fruktbar tettstad også i framtida
Sykkelveg Sogndal-Leikanger
Omdisponere fra LNF til Fritidsbebyggelse
Innfartsparkering RV5 Fjærland vegkryss
Fjærland: Bustadtomter Bøyavegen
Treningsområde/frikjøyringsområde snøskuter
Fjærland: Bustadtomter Holehaugen
Fjærland: Trygg kryssing av RV5
81/101 - Fimreite
Lauvhaug omdisponering
Parkerings"hus"
Undergang Kjørnes
Fjærland: Bustadtomt Inngjerdsla
LNF II spreid bustadbygging
Tur og sykkelveg
Liten kunstisbane i Sogndal
Byggefelt Henjabakkan
Bjørk Kaupanger - Bustadareal
Mundal som tettstad
Fjærland: Bustadtomter Myri
Toppturhytte i Fjærland
Fjærland: Bustadtomter Possen
Fjærland: Bustadtomter Skarestad
Moglegheitsstudie for Kaupanger
Utvida bruk av skytebana på Kleppa
Moglegheitsstudie for Leikanger
Fjærland: Hytter Tverrdalen
Fjærland: Bustadtomter Øvre Mundal
Moglegheitsstudie for Sogndal
Gatelys på Kaupangerskogen
Stølaholmen i Fjærland- bevaring og aktiv bruk
Moglegheitsstudiet for Sogndal, Kaupanger, Leikanger og Hodlekve
Lys langs vegar
Sogndal frå fruktbygd til tettbygd. Kva no? (av Marte Lange Vik, HVL, og Kyrre Groven, Vestlandsforsking)
Innspel langrennsanlegg Hodlekve
Hengebru ved rv5
Kaupanger - Nytt bustadfelt ved Skogavegen/Bødal
Fosskamben, Hodlekve
Plan for lyssetting i kommunen
Nye bustadfelt/tomter i Balestrand
Naust og rettar i Stølaholmen
Fjærland: Hytter Bergslid
Fjærland: Hytter Skeide
Fjærland: Hytter Dirikhaugen
Gode møteplassar
Bærekraftig utvikling av moderne friluftsliv
Fjærland: Hytter Lyngsete
Endra arealformål 9/21 Sogndal
Omdisponering av eit mindre areal på gnr. 2 bnr. 6
Vatn og avløp Nedre Gurvin
Fjærland: Hytter Nesabonden
Grustaket solcellepark
Kjørnes - Utviding av eksisterande bustadfelt - Vikane
Tilrettelegging for gående og syklende
Solsida solcellepark
Pukkverk og jorddeponi
Innspel til arealplan for Sogndal kommune
Ungdomshus og åpen barnehage
Endring av arealføremål på 161- 2, Hôla, og 161 -1, Stølen, i tråd med dagens bruk
Fjærland //Stort behov for bustadtomter og bustadutvikling//
Innspel til arealdelen 2022-2032, utviding av bustadfelt på Hovland
Fjærland: Bustadtomter Fjærlandsfjorden
Fjærland: Bustadtomter på Gamlegarden, Homrane
Strandhoggplassar langs fjorden
Skulebuss Trudvang skulekrins (Forslagsstillar: FAU Trudvang skule)
Bustadtomter på Flatane
Hekkeplassar for fuglar
Innspel til arealdel
Gange og sykkelvei
Bustadtomter på Olstad
Betre møteplassar/aktivitetspunkt ved ferjekaien i Kaupanger
Bustadtomter på Åberge
Omregulering del av eigendom gnr/bnr. 23/14 Avsølevegen frå LNF til næring
Utviding og utvikling Sæle Sag
Eit godt bumiljø på Kjørnes - innbyggjarinnspel frå Kjørnes Vel
Reguleringsplan
Kaupanger - Nytt bustadfelt på Bjørk
Musikkbinge i kvar bygd
Gnr 23, bnr 13, Kvåle. Jordvern
Øvre Amla 5, Løypet
Bustadtomter på Fretland
Parkering ved Fjærland kyrkje
Byggeskikk med estetiske kvalitetar
Opprettholde et område langs stranden i Amlabukta som kombinert bebyggelse og anlegg
Vidareføring av hyttefelt i Vassli
Gnr 23, bnr 13, Kvåle, Nysete
Øyane grendalag om utbygging på Granden: for snevert med 5-minuttarssamfunnet
Fjærland: Bustadtomt Torbryggja
Fjærland: Bustadtomt Sandaneset
Omregulering til næring
Bustadfelt Åbergevegen
Vidareføring av hyttefelt Nærestad
Innfartsparkering RV5 Fjærland vegkryss
Skileikområde i Hodlekve
Svartelista artar spreier seg
Fjærland: Hytter Øvre Mundal
Innspel Ormalseng
Ta vare på landskapet rundt Amlabukti!
Results per page:
100
See all withdrawn proposals

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share